Skip to main content Skip to search
sbrul/
ID:
T142508
  • སྦྲུལ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  sbrul/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  drül (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

= lto 'gro, mche dug can, mig thos, zhe sdang, klu'i sha, 'khyog 'gro, rlung zan, khung nyal. JD 253. SS 499.2. Snake skin, see Clifford, list.

2. Ives Waldo Dictionary

1) serpent, viper, [poisonous] snake; 2) 8 *, join [heaven and earth] ??

3. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: snake

4. Jim Valby Dictionary

serpent, snake, viper, 1 of 12 dus tshod

5. Rangujung Yeshe Dictionary

join [heaven and earth]; snake, serpent, viper

6. Richard Barron Dictionary

snake/ serpent

7. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2034] ... 1༽ སེམས་ཅན་སྦྲུལ། ... གྲིབ་བསིལ་ནང་དུ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་ནས་བསྡད་པ། ... སྦལ་པས་ང་སྦོམ། སྦྲུལ་གྱིས་ང་རིང། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཀུན་འགྲོ་དང། རྐང་སྦས། ཁུང་དུ་ཉལ། འཁོར་ལོ་ཅན། འཁྱིལ་པ། འཁྱོག་འགྲོ། གྱ་གུར་འགྲོ། ངན་པའི་ཟས་ཅན། ལྕེ་གཉིས་པ། ཉལ་བྱེད། གཉིད་མི་སད། ལྟོ་འགྲོ། ལྟོ་འཕྱེ། ཐིག་ལེའི་སྣ། དུག་གི་མཚོན་ཆ་ཅན། དུག་འཛིན། གདེངས་ཀ་ཆེན་པོ། འཕེལ་ཀ་ཅན། བ་ལང་སྣ། བྲང་འགྲོ། མིག་གིས་ཐོས། གཟར་བུ་མགོ། རླུང་ཟས་ཅན། ལག་འགྲོ། ལོགས་རིང། ས་ལ་འཕྱེ་བཅས་སོ། 2༽ ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་... མེ་སྦྲུལ། ... 3༽ ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བའི་ལྟོ་འགྲོ་སྟེ་སྦྲུལ་ལ་བརྒྱད་ཡོད་པས་གྲངས་བརྒྱད་མཚོན། ...

8. Yogācāra Glossary

9. Thupten Phuntsok Dictionary

(1) སེམས་ཅན་སྦྲུལ། གྲིབ་བསིལ་ནང་དུ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་ནས་བསྡད་པ། སྦལ་པས་ང་སྦོམ། སྦྲུལ་གྱིས་ང་རིང་། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཀུན་འགྲོ་དང་། རྐང་སྦས། ཁུང་དུ་ཉལ། འཁོར་ཨ་ཅན། འཁྱིལ་པ། འཁྱོག་འགྲོ། གྱ་གྱུར་འགྲོ། ངན་པའི་ཟས་ཅན། ལྕེ་གཉིས་པ། ཉལ་བྱེད། གཉིད་མི་སད། ལྟོ་འགྲོ། ལྟོ་འཕྱེ། ཐིག་ལེའི་སྣ། དུག་གི་མཚོན་ཆ་ཅན། དུག་འཛིན། གདེངས་ཀ་ཆེན་པོ། འཕེལ་ཀ་ཅན། བ་ལང་སྣ། བྲང་འགྲོ མིག་གིས་ཐོས། གཟར་བུ་མགོ རླུང་ཟས་ཅན། ལག་འགྲོ ལོགས་རིང་། ས་ལ་འཕྱེ་བཅས་སོ། ། (2) ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག མེ་སྦྲུལ། (3)ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བའི་ལྟོ་འགྲོ་སྟེ་སྦྲུལ་ལ་བརྒྱད་ཡོད་པས་གྲངས་བརྒྱད་མཚོན།

Phoneme: