Skip to main content Skip to search
bal/
ID:
T129228
  • བལ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  bal/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  bel (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

As cognate to the English word 'wool,' see Beckwith in TS7 II 1046.

2. Ives Waldo Dictionary

Nepal[ese], wool

3. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: dragon

4. Jim Valby Dictionary

sheep's wool, fleece wool, wool

5. Rangujung Yeshe Dictionary

1) Nepal; 2) wool

6. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1824] སྤུའི་ནང་གསེས་ཤིག་... ལུག་བལ། ... ཤིང་བལ། ... སྲིང་བལ། ... ཡུལ་བལ། ... བལ་འཇམ་པོ། ... བལ་རྩུབ་པོ། ... བལ་འབྲེག་པ། ... བལ་འབལ་བ། ... བལ་གསེད་པ། ...

7. Yogācāra Glossary

8. Thupten Phuntsok Dictionary

སྤུའི་ནང་གསེས་ཤིག ལུག་བལ། ཤིང་བལ། སྲིང་བལ། ཡུལ་བལ། བལ་འཇམ་པོ། བལ་རྩུབ་པོ། བལ་འབྲེག་པ། བལ་འབལ་བ། བལ་གསེད་པ།

Phoneme: